• English
  • Suomi
Tuki Ry

Rauman Poikasoittokunta toimii musiikkiopiston alaisuudessa, mutta itse toiminnasta vastaa tukiyhdistys. Ilman tukiyhdistystä ei soittokunnan toiminta olisi mahdollista. Se järjestää mm. leirejä ja matkoja, hankkii soittimia ja nuotistoa, maksaa teostomaksuja, vakuutuksia, palkkoja, järjestää konsertteja ja tukee kaikin tavoin orkesterin toimintaa. Yhdistyksen tärkeänä tehtävänä on myös turvata soittokunnan toiminnan jatkuminen tulevinakin vuosikymmeninä. Se kerää varoja toimintaan sekä talkoin että avustuksin. Soittajien vanhemmat ovat automaattisesti yhdistyksen jäseniä. Jäsenmaksu on 20 € / vuosi.

 

Tuki ry:n hallitus 2017

Puheenjohtaja

Hannu Ollila

0500 728 194
h.ollila(at)dnainternet.net

Varapuheenjohtaja

Timo Koskinen 

050 569 1686

Sihteeri

Outi Virola

040 8321551

Jäsen

Marianna Kauppinen

0440 241 701

Jäsen

Mikko Kuusisto

0400 128 026

Jäsen

Timo Laaksonen

0400 724 217

Jäsen

Jyrki Lähdeniemi

0400 658 206

Jäsen

Mika Suomi

040 747 6159

 

   

Muut toimihenkilömme

Rahastonhoitaja

Mirja Laukkanen

050 342 5245

mirja.laukkanen(at)pp1.inet.fi

Puvustonhoitaja

Marianna Kauppinen

0440 241 701

marianna.kauppinen(at)gmail.com

 

Nuotiston sähköpostiosoite: poikasoittokunta@gmail.com

Kapellimesterien yhteystiedot täältä >>

Yhdistyksen postiosoite:
Rauman Poikasoittokunnan Tuki ry
PL 105
26101 RAUMA

YHDISTYKSEN TILINUMERO on FI91 5630 0020 1213 12 (kausimaksut, leirimaksut, viralliset maksut )

RAUMAN POIKASOITTOKUNNAN TUKI RY:N SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimenä on "Rauman Poikasoittokunnan Tuki ry" ja kotipaikkana Rauman kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää musiikin harrastusta nuorison keskuudessa Raumalla ja tukea ja ohjata Rauman Poikasoittokunnan toimintaa.

Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi tukee yhdistys mahdollisuuksiensa mukaan nuorison soittoharrastuksia järjestämällä valistustilaisuuksia ja soitonopetusta sekä esiintymistilaisuuksia Rauman Poikasoittokunnalle.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton, taikka muun välittömän ansion hankkiminen jäsenilleen.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen 15 vuotta täyttänyt hyvämaineinen kansalainen, jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksellä voi olla myös kannattavia jäseniä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä.

4 §

Jokaisen yhdistyksen jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden syyskokous määrää.

5 §

Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena kahdeksan (8) jäseninen johtokunta, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan, ollen kuitenkin puolet (4) vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla ratkaisee arpa. Johtokunta valitsee yhdistykselle sihteerin ja rahastonhoitajan sekä keskuudestaan varapuheenjohtajan. Rauman Poikasoittokunnan johtaja on oikeutettu olemaan läsnä johtokunnan kokouksissa. Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä.

6 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on 1.1.-31.12. Yhdistyksen tilit päätetään kunakin toimintavuonna joulukuun 31 pv ja tilit ja vuosikertomus sekä muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on annettava kunakin vuonna yhdistyksen tilintarkastajille, joiden on annettava johtokunnalle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toiminnastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

7 §

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä helmikuussa ja siellä käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjantekijä ja kaksi (2) pöytäkirjatarkastajaa

2) todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) vahvistetaan kokouksen työjärjestys

4) esitetään yhdistyksen vuosikertomus

5) esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto

6) päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille

7) käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat

8) yleiskeskustelua Rauman Poikasoittokunnan ja Tuki ry:n toiminnasta.

8 §

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuussa ja siellä käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjantekijä ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa

2) todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) vahvistetaan kokouksen työjärjestys

4) valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi

5) valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle (4)

6) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden tilit, talous ja hallinto sekä näille kaksi (2) varamiestä

7) käsitellään johtokunnan esitys toimintasuunnitelmaksi seuraavaa vuotta varten ja päätetään siitä

8) päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksu

9) esitetään johtokunnan laatima talousarvio seuraavaksi vuodeksi ja päätetään siitä

10) nimitetään tarvittavat erityisalojen valio- ja toimikunnat sekä valitaan niihin jäsenet

11) käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat

12) yleiskeskustelua Rauman Poikasoittokunnan ja Tuki ry:n toiminnasta.

9 §

Yhdistys kutsutaan koolle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta yhdessä Raumalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät esille tulevat asiat.

10 §

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen mahdolliset varat, sitten kun Rauman Kaupungin Musiikkilautakunta (mahdollisesti myöhemmin perustettava kulttuurilautakunta) on saanut tilaisuuden antaa asiasta lausunnon, viimeisen kokouksen harkitsemalla tavalla musiikkiharrastuksen edistämiseen Raumalla.

11 §

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

PENTTI JALOSEN STIPENDIRAHASTON SÄÄNNÖT

(Stipendirahaston hallitus hyväksynyt 13.1.2000)

1 §

Rahasto on tarkoitettu Rauman Poikasoittokunnan soittajille soittotaidon kehittämisopinnoille.

2 §

Rahaston hallitus, jonka muodostaa Rauman Poikasoittokunnan Tuki ry:n johtokunta, päättää stipendin jaosta erikseen.

3 §

Stipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella vuosittain 30.4. mennessä. Hakuajasta ilmoitetaan soittiksessa ja soittokunnan ilmoitustaululla.

4 §

Hallitus päättää stipendien jaosta kapellimestarin lausunnon perusteella.

5 §

Stipendiä voidaan käyttää ainoastaan opiskelukohteen rahoitukseen siten, että stipendin saaja esittää rahaston hallitukselle kuitin osallistumisestaan hyväksytylle musiikkikurssille tai leirille.

6 §

Rahaston hallitus huolehtii, että stipendit jaetaan tasapuolisesti.

Lisäksi rahaston hallitus voi jakaa kaksi kannustusstipendiä.